Pogramme AFAFI-Centre : les animateurs communaux du projet TAFITA procèdent au diagnostic communal de leurs zones d’intervention

18 Aug 2021

Dans le cadre de l’avancement des activités du projet TAFITA, un des projets du Programme AFAFI-Centre, le diagnostic communal des zones d’intervention dudit projet est en cours.

Les Animateurs Communaux (AC) procèdent à l’état des lieux et l’étude de chaque commune d’intervention en faisant des enquêtes et des collectes de données pour un accompagnement approprié et adapté aux spécificités de chaque commune.

Dans le but d’assurer le bon déroulement des interventions et pour une meilleure qualité des données collectées, les AC sont appuyés et soutenus par le responsable technique du projet, qui est un expert foncier ainsi que par la responsable de suivi et d'évaluation. 

Miroso amin’ny fanadihadiana ireo kaomina iantsorohany ireo mpitantsoroka ao anatin’ny Tetikasa TAFITA.

Ao anatin’ny fandrosoan’ny asa iandraketan’ny tetikasa TAFITA, tetikasa iray ao anatin’ny fandaharanasa AFAFI-Centre, dia manatanteraka ny fanadihadiana ireo kaomina iasany izy ireo efa ho erinandro vitsivitsy izay.

Ireo mpitantsoroka na « Animateurs Communaux (AC)» no midina an-tsehatra mizaha akaiky sy mandalina ireo kaomina amin’ny alalan’ny fanadihadiana sy fanangonana antontan’isa sy antotam-baovao. Izany no atao mba handrindrana sy hitondrana fanampiana ary tantsoroka mifanaraka amin’izay ilain'ny kaomina tsirairay avy.

Mba hampahomby ny fizotran'ireo asa atao sy mba hahazoana vokatra tsara dia mahazo tohana avy amin'ny tompon'andraikitra ara-tekinika ary ny tompon’andraikitra amin’ny fanarahamaso sy tomban’ezaka ao amin’ny tetikasa ireo AC.