Lancement officiel du projet TAFITA dans le district d'Ambohidratrimo le vendredi 30 juillet 2021

30 Jul 2021

 Le lancement officiel du projet TAFITA, un des cinq projets du programme AFAFI-Centre, financé par l'Union européenne se poursuit. L’atelier de lancement s'est tenu dans le district d'Ambohidratrimo ce vendredi 30 juillet 2021. Le premier atelier de lancement officiel a eu lieu à Arivonimamo.

Le projet Tafita interviendra au cours des quatre prochaines années dans l’amélioration de la réforme et de la sécurisation foncière, l’amélioration de la fiscalité locale pour le développement de la commune et pour couvrir ses dépenses, l’amélioration de la gouvernance locale par le biais d’une administration légale et transparente et enfin la mise en place d’un document de planification territoriale. Les citoyens seront alors protégés grâce notamment à la distribution de 60 000 certificats fonciers. Leurs droits de propriété seront respectés.

Un budget de 2 millions d'euros a été alloué pour la mise en œuvre du projet TAFITA qui bénéficiera à 26 communes.

L’atelier de lancement à Ambohidratrimo a réuni tous les STD impliqués dans tous les projets locaux, les responsables communaux, les représentants de la « société civile », ainsi que les quelques notables ou Ray aman-dReny qui vont servir de facilitateur auprès de la population cible.

L'atelier a consisté en une présentation du projet TAFITA et de ses objectifs ainsi qu'en la présentation officielle des Animateurs Communaux (représentant du projet TAFITA au niveau communal).

Il est rappelé que ce nouveau projet s'inscrit dans la continuité du projet ARSF, qui a reçu 18 milliards d'ariary de l'Union européenne au cours de l’année 2016-2020. Il s'agit notamment de l’appui à la réforme et la sécurisation foncière : réhabilitation de 34 guichets fonciers, avec des dotations d’équipements, formation des personnels du guichet foncier, 100 000 certificats fonciers distribués.


Voir la galerie photo => http://www.bace.mg/photo.php?galerie=58


                                                                                                                                             ---------------------------------------------------------------


 Mitohy hatrany ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny fanombohan’ny Tetikasa Antoka ho an’ny Fananan-Tany Isian’ny Tantana Ifotony Ara-drariny na TAFITA. Tetikasa iray ao anatin’ireo tetikasa dimy ny fandaharan’asa AFAFI-Centre, izay vatsian’ny vondrona eoropeana vola. Izany dia natao tao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo ny zoma faha 30 ny volana jolay 2021  lasa teo tao amin’ny tranompokonolona Ambohidratrimo. Ny atrikasa fanombohana amin’ny fomba ofisialy voalohany dia notanterahina tany Arivonimamo.

Lehibe ny fanamby hapetraka amin’ity tetikasa TAFITA ity ao anatin’ny efa-taona. Voalohany, Kaomina sy birao ifoton’ny fananantany maharitra ho tombontsoan’ny be sy ny maro ; faharoa, fanetsiketsehana ny tahan’ny fampidiran-ketra izay afaka hanatevina ny fidiram-bolan’ny kaomina entina mampandroso azy sy hizakany ny fandaniana miandry azy ; fahatelo, fanatsarana ny fitantanana ifotony ho ara-dalàna sy mangarahara ny eo anivon’ny kaomina ary farany dia hilamina sady voaharo ireo vahoaka satria hisy ny fanomezana kara-tany miisa 60 000, hipetraka tsara ny zo an’izy ireo mikasika ny fananan-tany ary hilamina ny fanajariana ifotony ny lafin-tany.

Tetibola 2 tapitrisa euro no voatokana hanatanterahina ny Tetikasa TAFITA, Kaomina 26 no hisitraka izany.

Ity atrikasa ity dia namoriana ireo tompon’andraikim-panjakana rehetra izay voakasiky ny tetikasa rehetra ao an-toerana, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny kaomina (mpanolotsaina sy ny Ben’ny tanàna rahavavy), ireo mpisolo-tena ny « société civile » ary ireo heverina ho ray aman-dReny sy to –teny rehetra eny ifotony  izy ireo dia ho mpanamora eo anivon’ny vahoaka ifotony.

Nandritra ny atrikasa dia nisy ny fampahafantarana ny tetikasa TAFITA sy ireo tanjona ho tratrarina, ny asa ho atao mifandraika amin’izany ary fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ireo mpitantsoroka na « Agents Communaux ».

Tsiahivina fa anatin’ny fanohizana ny tetikasa ARSF ity tetikasa vaovao ity, izay nahazo famatsiam-bola 18 miliara ariary, ny taona 2016-2020 avy amin’ny vondrona eoropeana. Natao tamin’izany ny fanohanana ny fanavaozana ny fiarovana ny tany : fanarenana birao ifoton’ny fananantany (BIF) miisa 34, fampitaovana ireo birao ireo, fampiofanana ny mpiasan'ny BIF, 100.000 isa no isan’ireo kara-tany nozaraina.