Développement du secteur élevage à Madagascar grâce au référentiel destiné aux Agents en Santé Animale de Proximité ou Mpiompy Manampy amin’ny Asa Veterinera (MMAV).

17 Aug 2021

Des ateliers sont organisés dans les onze régions de Madagascar (Boeny, Betsiboka, Sofia, Bongolava, Melaka, Itasy, Vakinakaratra, Ihorombe, Atsimo andrefana et Menabe) afin de présenter, d’évaluer le référentiel destiné aux Agents en Santé Animale de Proximité ou Mpiompy Manampy amin’ny Asa Veterinera (MMAV).

Y ont participé les vétérinaires régionaux, les représentants du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que certains gouverneurs.

Une évaluation des réalisations par rapport au référentiel MMAV mis en place depuis 2018 a été effectuée. Les observations des vétérinaires sanitaires (VS) sur ledit document sont nécessaires en vue de l’améliorer et de pallier les écarts.

En outre, une évaluation sur la formation des Para Professionnel Vétérinaire (PPV) et Agent en Santé Animale de Proximité MMAV a été réalisée afin de se rapprocher de la population pour une amélioration de l’élevage à Madagascar.

Dans cette optique, une table ronde sera organisée afin de restituer toutes les recommandations recueillies lors des ateliers régionaux.
Fampivoarana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara amin'ny alalan’ny lasim-panofanana natokana ho an’ireo Mpiompy Manampy amin’ny Asa Veterinera (MMAV)

Tontosa ireo atrikasa andiany voalohany tao anatin’ny faritra iraika ambin'ny folo eto Madagasikara (Boeny, Betsiboka, Sofia, Bongolava, Melaka, Itasy, Vakinakaratra, Ihorombe, Atsimo andrefana ary Menabe) enti-manolotra, manao tombana ary manaparitaka ireo lasim-panofanana natokana ho an’ireo Mpiompy Manampy amin’ny Asa Veterinera (MMAV).

Tonga nanatrika izany ireo veterinera isam-paritra, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Minisitera ny Fambolena, ny Fiompiona ary ny Jono isam-paritra, natrehan’ny governora isam-paritra.

Notontosaina tamin’izany ny tomban’ezaka amin’ireo zavatra vita sy ny lasim-panofanana izay napetraka tamin’ny taona 2018. Zava-dehibe ny fanangonana ireo fanamarihana avy amin’ireo veterinera mikasika io lasim-panofanana io hahafahana manatsara sy mameno ny mety ho banga.

Natao ihany koa ny tomban’ezaka amin’ny fampiofanana ireo mpiompy manampy amin’ny asa veterinera mba hatratrarana ny tanjona amin’ny fanakekezana ny vahoaka hahafahana mamoaka hevitra enti-manatsara ny fiompiana.

Hisy ny dinik’asa entina andravonana ireo soso-kevitra nivoaka nandritra ny atrikasa izay natao isam-paritra.